Leden

De leden van het Platform kunnen onderverdeeld worden in drie afzonderlijke categorieën : 

De vaste leden

Dit zijn de psychiatrische instellingen en diensten die tot één van de volgende categorieën behoren: 

  • de algemene ziekenhuizen die over een erkende psychiatrische ziekenhuisdienst beschikken;
  • de psychiatrische ziekenhuizen;
  • de psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT);
  • de diensten of centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG);
  • de inrichtende machten van de initiatieven voor beschut wonen (IBW);
  • de voorzieningen met een RIZIV-conventie die tot opdracht hebben een specifiek aanbod binnen de geestelkijke gezondheidszorg te organiseren.
  • de gebruikers - mantelzorg verenigingen;
  • de huisartsenkring en wijkgezondheidscentra.


Daarnaast kan het Brussels Platform elke persoon, vereniging, vennootschap of instelling, die zijn interesse voor de door het Brussels Platform nagestreefde doelen wil uiten of op wiens bekwaamheden het Brussels Platform van mening is beroep te moeten doen, als gewoon lid aanvaarden.
Deze leden krijgen de titel van ereleden
Zij worden uitgenodigd tot deelname aan de algemene vergaderingen, maar zijn niet stemgerechtigd. Zij worden tevens ook uitgenodigd tot deelname aan de werkgroepen (in zoverre het onderwerp hen betreft).


De laatste categorie zijn de uitgenodigde leden. 

Algemene bicommunautaire ziekenhuizen

 

Nederlandstalig unicommunautaire ziekenhuizen

Franstalig unicommunautaire ziekenhuizen

Bicommunautaire psychiatrische ziekenhuizen

 

Nederlandstalig unicommunautaire psychiatrische ziekenhuizen

Franstalig unicommunautaire psychiatrische ziekenhuizen 

Bicommunautaire psychiatrische verzorgingstehuizen

Bicommunautaire initiatieven beschut wonen

Nederlandstalige initiatieven beschut wonen

Franstalige initiatieven beschut wonen

Bicommunautaire geestelijke gezondheidscentra

Nederlandstalige geestelijke gezondheidscentra

Franstalige geestelijke gezondheidscentra

Bicommunautaire psycho-socio-therapeutische structuren

Gebruikers - Mantelzorg verenigingen

 

Uitgenodigde leden