Privacyverklaring

Privacyverklaring

Het Brussels Platform Geestelijke Gezondheid (hierna "het Platform") ziet er in het kader van zijn opdrachten op toe dat de reglementering inzake de bescherming van persoonsgegevens te allen tijde wordt nageleefd.

Het garanderen van de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van de informatie die u aanbelangt is van wezenlijk belang voor het Platform. 

  

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die onder dit Privacybeleid vallen?

 

 • Identificatie

Het Platform is, in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming - General Data Protection Regulation (hierna "GDPR"), verantwoordelijk voor de verwerking van de in deze verklaring bedoelde persoonsgegevens.
 

 • Opdracht

Het Platform heeft de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk. Haar belangrijkste opdracht is het bevorderen en organiseren, in het belang van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van overleg tussen de psychiatrische instellingen en diensten die er hun activiteiten uitvoeren en op wiens initiatief het Platform werd opgericht.

 

 • Contactgegevens 

Maatschappelijke zetel : Verenigingstraat 15, 1000 BRUSSEL

Telefoon : 02 289 09 60 

Fax : 02 512 38 18 

Email : info@pfcsm-opgg.be 

 

In welk kader verwerkt het Platform uw gegevens en welke gegevenscategorieën vallen onder deze verwerking?
 

 • In het kader van informatieverstrekking: wanneer u zich via onze website inschrijft voor de nieuwsbrief, kunnen de verwerkte gegevens zowel uw e-mailadres als uw voor- en familienaam of de naam van de instelling waarvoor u werkt, bevatten.
 • In het kader van het beheer van de ledenlijst van de algemene vergadering en de raad van bestuur van het Platform kunnen uw voor- en familienaam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres worden verwerkt. 
 • In het kader van de organisatie van de overlegvergaderingen kunnen uw voor- en familienaam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer worden verwerkt. 
 • In het kader van de bemiddeling: uw voor- en familiena(a)m(en), uw e-mailadres of telefoonnummer en informatie over het onderwerp van uw klacht kunnen worden verzameld gezien ze nodig zijn voor de bemiddeling.
 • In het kader van het beheer van de "Plugin"-website gewijd aan vrijwilligerswerk: uw voor- en familienaam, uw geboortedatum, uw gemeente en uw e-mailadres.
 • In het kader van het beheer van het stageaanbod en de vrijwilligersstages wanneer het Platform als organisatie een beroep doet op vrijwilligers: uw voor- en familienaam, uw geboortedatum, uw bankgegevens indien van toepassing, uw gemeente, uw e-mailadres.

 

Wat zijn de redenen waarom het Platform sommige van uw gegevens verwerkt?

Alle gegevens die het Platform verwerkt, worden rechtstreeks bij u verzameld of, in sommige gevallen, bij derden die u vertegenwoordigen of met wie u een relatie hebt. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor volgende doeleinden :

 • u te voorzien van informatie en nieuws van het Platform en de sector geestelijke gezondheidszorg;
 • het bijhouden van het ledenregister en de ledenlijst van de raad van bestuur;  
 • het organiseren van overlegvergaderingen (verzending van de uitnodiging en het verslag van de vergadering) of het voor het opstellen van activiteitenverslagen; 
 • behandeling van door de ombudspersoon ontvangen klachten en opstelling van het wettelijk voorgeschreven jaarverslag;
 • organisaties die vrijwilligersstages aanbieden in contact brengen met kandidaat-vrijwilligers;
 • het stageaanbod en vrijwilligersstages beheren wanneer het Platform als organisatie beroep doet op vrijwilligers.

 

Welke wettelijke gronden zijn er voor het Platform om uw gegevens te verwerken? 

Uw gegevens worden verwerkt omdat :

 • het Platform moet voldoen aan de wettelijke verplichtingen om een bijgewerkte lijst bij te houden van de leden van zijn algemene vergadering, de leden van zijn raad van bestuur of de personen die gerechtigd zijn om het Platform te vertegenwoordigen, of aan de wettelijke vereisten met betrekking tot de rechten van de vrijwilligers;
 • u heeft hiervoor toestemming gegeven aan het Platform toen u zich inschreef voor de nieuwsbrief of op de "Plugin"-website voor vrijwilligersstages;
 • het Platform heeft er een legitiem belang bij, om u uitnodigingen voor overlegvergaderingen te kunnen sturen en u de verslagen te kunnen bezorgen.

 

Wie heeft toegang tot de gegevens die het Platform verwerkt?

Het Platform implementeert verschillende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens die het verwerkt, te waarborgen. Zo kunnen enkel de medewerkers van het Platform toegang krijgen tot deze gegevens en alleen in het kader van hun taken.

Bepaalde partnerorganisaties kunnen toegang hebben tot de betreffende gegevens, bijvoorbeeld als gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking, met name in het kader van de "Plugin"-website. Deze organisaties zijn dan onderworpen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

De onderaannemers waarmee het Platform samenwerkt en die het Platform bij de uitvoering van zijn taken bijstaan, kunnen toegang krijgen tot de verwerkte gegevens. Wanneer dit het geval is, zijn deze onderaannemers noodzakelijkerwijs gebonden aan contractuele clausules en wettelijke verplichtingen die tot doel hebben de gegevens waartoe zij toegang hebben te beschermen.

 

Hoe lang bewaart het Platform de gegevens?

Het Platform zorgt ervoor dat de verzamelde gegevens niet langer worden bewaard dan de tijd die wettelijk noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. 

 

Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot de gegevens?

Als betrokken persoon kunt u met betrekking tot uw gegevens veel rechten uitoefenen, waaronder de hieronder genoemde rechten :

 • recht op inzage;
 • recht op rectificatie;
 • recht van bezwaar;
 • recht op verwijdering.

 

Wat als u een vraag heeft of deze rechten wilt uitoefenen? 

Als u een vraag heeft over uw gegevens of als u de rechten met betrekking tot deze gegevens wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar: info@pfcsm-opgg.be  

 

Wat als u niet tevreden bent met de manier waarop het Platform uw gegevens verwerkt?

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna “GBA”) in de Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, indien u van mening bent dat uw gegevens worden verwerkt op een manier die niet in overeenstemming is met de GDPR.

De contactformulieren van de GBA zijn beschikbaar op volgende website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/contact

 

Kan deze verklaring met betrekking tot persoonsgegevens worden gewijzigd?

Deze verklaring kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld om deze aan te passen aan veranderingen in de regelgeving of aan veranderingen in de activiteiten van het Platform.

Het Platform nodigt u uit om regelmatig de bijgewerkte versie van deze verklaring te raadplegen die beschikbaar is op zijn website.

 

PRIVACY STATEMENT FACEBOOK 

In het kader van de werking van zijn Facebook-pagina is het OPGG gebonden aan de voorwaarden die door de Facebook Page Insights ("Page Statistics") worden gesteld. Wanneer u dus op de "vind-ik-leuk"-knop van de Facebook-pagina’s "PfcsmOpgg" en/of "Brussellovessantementale" klikt of wanneer u deze pagina’s gebruikt, gaat u ermee akkoord bepaalde persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, te verstrekken. Facebook en het OPGG zijn samen verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. 

U kunt het Addendum betreffende de verantwoordelijke van paginastatistieken raadplegen voor meer informatie over deze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Als u uw persoonlijke gegevens niet meer aan ons wilt verstrekken, kunt u de verwerking ervan stoppen door de "vind-ik-leuk" op onze pagina's te verwijderen of door u van onze pagina's af te melden.