Werkgroepen Geestelijke Gezondheid

Ons Platform heeft momenteel verschillende werkgroepen, waarvan de leden regelmatig bijeenkomen. Deze werkgroepen behandelen naar gelang van hun opdracht en doelgroep verschillende thema's en onderwerpen.

CAIDD – Intersectoraal Begeleidingscomité Dubbele Diagnose
De groep van het Intersectoraal Begeleidingscomité Dubbele Diagnose (CAIDD) bevordert de reflectie en coördineert de ontwikkeling van voorstellen over de zorgproblematiek van een doelgroep met een dubbele diagnose binnen een dynamiek van netwerking en intersectoraliteit.
Strategisch Comité Zorgtraject Geïnterneerden (COSTRA-ZTG)
Sinds het begin van de jaren 2000 promoot en financiert de FOD Volksgezondheid specifieke zorgvoorzieningen voor geïnterneerde patiënten. Deze maatregelen nemen de vorm aan van een specifiek zorgtraject voor geïnterneerden, dat binnen elk Hof van Beroep wordt georganiseerd.
IBW – Initiatieven Beschut Wonen
Het doel van deze werkgroep is in de eerste plaats om professionals uit de Initiatieven Beschut Wonen bijeen te brengen om samen allerlei aspecten uit het begeleidingswerk te bespreken en goede praktijken uit te wisselen.
Gedwongen Opname
De werkgroep gedwongen opname buigt zich over de moeilijkheden die zich voordoen in de concrete samenwerking tussen de partnerdiensten inzake gedwongen opname: de spoeddiensten en de erkende psychiatrische ziekenhuizen of diensten in het kader van de wet van 26 juni 1990, de Brusselse parketmagistraten belast met deze materies en een vertegenwoordiging van de politiezones in het Brussels Gewest.
PVT - Psychiatrische Verzorgingstehuizen
Deze werkgroep werd in 2019 opgericht op initiatief van de psychiaters die verantwoordelijk zijn voor de 4 Brusselse PVT's, om de missie, de erkenningsnormen en de financiering van de PVT's te actualiseren.
Vlaamse Vleugel
De doelstellingen van deze werkgroep zijn het bevorderen van de samenwerking tussen Nederlandstalige en bicommunautaire ambulante en residentiële instellingen binnen de geestelijke gezondheidssector en het uitwisselen over nieuwe en bestaande initiatieven en over beleidsopties op het vlak van geestelijke gezondheidszorg en de sociale sector.
Werkgroep OCMW
De hoofddoelstellingen zijn de toegang tot de geestelijke gezondheidszorg op lokaal niveau te verbeteren en de communicatie tussen OCMW's en eerstelijnsdiensten op lokaal niveau te verbeteren.
Werkgroep: Bewustmaking over geestelijke gezondheid en Jongeren
De Brusselse Platform voor Geestelijke Gezondheid heeft het genoegen u uit te nodigen voor de lancering van de werkgroep "Bewustmaking over