Regionale werkgroepen

DE HERVORMING VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

 

Tijdens de interministeriële conferentie over volksgezondheid van 26 april 2010 werden de contouren van het hervormingsmodel voor de geestelijke gezondheidszorg geschetst.

Deze hervorming is een voortzetting van eerdere hervormingen, waarvan de meest recente zijn:

 • Benaderingen gericht op de gebruiker in de thuisomgeving (psychiatrische thuiszorg, 2001),
 • De gemeenschappelijke verklaring over het toekomstige beleid inzake geestelijke gezondheidszorg (2002 - artikel 11, lid 9 ter, en artikel 107, lid 97 ter, van de wet op de ziekenhuizen),
 • Therapeutische projecten (overleg 2007).

In een gids over de hervorming voor het Brussels Gewest worden de context, de waarden en de uitvoeringsmodaliteiten nader toegelicht.

Concreet gaat het erom een operationeel netwerk uit te bouwen en te ontwikkelen dat de actoren samenbrengt die op een bepaald grondgebied (in dit geval het Brussels Gewest) kunnen bijdragen tot de verbetering van de geestelijke gezondheid van de bevolking van 16-65 jaar.

5 activiteitensectoren, "functies" genoemd, moeten worden ontwikkeld en de synergieën hiertussen moeten worden versterkt.

De kernwaarden van deze hervorming zijn:

 • Een visie gebaseerd op herstel, participatie van gebruikers en naasten op verschillende niveaus van het netwerk,
 • De omvorming van een deel van het residentiële aanbod tot een ambulant aanbod (mobiele teams), geïntegreerd in het netwerk van bestaande voorzieningen (in de gemeenschap en op medisch-sociaal vlak),
 • Reorganisatie van de hulp en de zorg naargelang van de behoeften van de mensen en hun omgeving door de voorkeur te geven aan thuiszorg, in de woonomgeving,
 • Verbetering van de toegankelijkheid en de continuïteit van de zorg, met name voor bepaalde bijzonder kwetsbare doelgroepen.

Deze waarden worden belichaamd in de organisatorische modaliteiten van het hervormingsnetwerk en in de verschillende projecten ervan.

Meer informatie over de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg:  www.psy107.be

Meer informatie over het Brussels Netwerk voor Geestelijke Gezondheid voor de doelgroep Volwassenen: www.bru107.be  

 

WAT IS DE ROL VAN HET BRUSSELSE PLATFORM VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEID IN DEZE HERVORMING?

Het Platform heeft de ontwikkeling van het netwerk voor de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg in het Brussels Gewest ondersteund en werkt nauw samen in de ontwikkeling ervan.

Het Platform is een belangrijke structurele partner van het hervormingsnetwerk:

 • Het Platform coördineert, samen met de coördinatie van het Brussels Netwerk voor Geestelijke Gezondheidszorg, de regionale werkgroepen gewijd aan bepaalde doelgroepen, alsook de regionale werkgroepen per functie/activiteitssector die in het kader van de hervorming worden ontwikkeld,
 • Het Platform heeft de opdracht aanvaard om de begeleiding van gebruikers en naasten in het Brussels Gewest te organiseren, met name in het kader van hun deelname aan het hervormingsnetwerk,
 • Het Platform ondersteunt de ontwikkeling van vele dossiers dankzij de expertise van zijn leden of middels samenwerking met externe deskundigen
 • Het Platform ontwikkelt specifieke operationele missies en projecten die bijdragen tot de hervorming in het Brussels Gewest.

Hieronder vindt u de specifieke inhoud van elke werkgroep die overeenkomt met de 5 functies van de hervorming.

 

 

F1 - GGZ en preventie
De eerste functie: activiteiten inzake preventie, promotie van de geestelijke gezondheidszorg, vroegdetectie, screening en diagnosestelling.
F2 - Mobiele teams
De tweede functie: ambulante intensieve behandelteams voor zowel acute als chronische psychische problemen (beter bekend als mobiele teams).
F3 - GGZ en sociale en professionele re-integratie
De derde functie: rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie en professionele re-integratie.
F4 - Opname
De vierde functie: intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische psychische problemen wanneer een opname noodzakelijk blijkt
F5 - GGZ en huisvesting
De vijfde functie: specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is.
Bru-Stars
Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren