Opdrachten

Het Platform is een gemeenschappelijk initiatief van de Brusselse unicommunautaire Franstalige, unicommunautaire Nederlandstalige en bicommunautaire psychiatrische instellingen en diensten.

De vereniging heeft tot doel om in het belang van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het overleg tussen de verschillende psychiatrische instellingen in Brussel te bevorderen en te organiseren.

Overeenkomstig de Koninklijke Besluiten van 10 juli 1990 en 8 juli 2003 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten, heeft het Overlegplatform de volgende opdrachten :

 1. Het geestelijke gezondheidszorgbeleid uitwerken, steunend op overleg tussen vertegenwoordigers van de geestelijke gezondheidszorgsector, academici, het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, het CMDC en Strada; en diensten die ondersteuning kunnen bieden in contact brengen met instellingen voor geestelijke gezondheidszorg op het grondgebied van Brussel Hoofdstad;
 2. Strategische actieplannen ontwikkelen om het zorgaanbod af te stemmen op de geestelijke gezondheidszorgbehoeften in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in samenwerking met de wetenschappelijke wereld en vertegenwoordigers uit de geestelijke gezondheidszorgsector en aanverwante sectoren.
 3. De implementatie van de strategische plannen opvolgen en evalueren met als doel prioriteiten vast te leggen en het beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij te sturen;
 4. Wetenschappelijke kennis en informatie met betrekking tot vraag en aanbod toegankelijker maken voor de verschillende actoren in het Gewest, opdat de meest geschikte en kwaliteitsvolle zorg opgezet kan worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 5. Overleg plegen rond de taakverdeling en de complementariteit van het activiteiten- en dienstenaanbod in het hele spectrum, gaande van preventie en vroegtijdige opsporing tot re-integratie, met als doel de behoeften van de doelgroepen te identificeren en de kwaliteit van de zorg te verbeteren;
 6. Overleg plegen rond de samenwerkingen en de taakverdeling tussen de verschillende actoren in de zorg en ondersteuning, met als doel een integraal aanbod geestelijke gezondheidszorg tot stand te brengen en binnen de strategische actieplannen maatregelen uit te werken die de samenwerkingsverbanden en synergieën concretiseren.
 7. Bijdragen tot de gegevensinzameling over het zorgaanbod en -gebruik, die gegevens ter beschikking stellen en gezamenlijk verwerken in het kader van het nationaal behoeftenonderzoek geestelijke gezondheidszorg;
 8. Overleg plegen rond het opnamebeleid (inclusie en exclusie), het doorverwijzingsbeleid en de coördinatie van het medisch-psychosociale beleid, zonder afbreuk te doen aan de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen;
 9. Een jaarlijkse bijeenkomst organiseren met verzekeringsorganen (ziekenfondsen) en hen indien mogelijk de weg wijzen naar het thematisch overleg;
 10. Halfjaarlijkse bijeenkomsten organiseren met de toezichthoudende overheid (GGC) waarop alle betrokken politieke gewestinstanties (Franstalige en Vlaamse Gemeenschapscommissie) aanwezig zijn, met het oog op een vlottere informatie-uitwisseling en de ontwikkeling van een globale visie voor het medisch-psychosociale beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 11. Bemiddeling voorzien zoals vastgelegd in artikel 11 van de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.

Daarnaast worden ook de volgende doelstellingen nagestreefd : 

 • De kwaliteit van de gezondheidszorg helpen verbeteren door onderzoeksactiviteiten te stimuleren en de werking en toegankelijkheid van de zorg te evalueren;
 • Een geestelijke gezondheidszorg stimuleren die rekening houdt met het bijzondere, internationale karakter van Brussel als multiculturele stad.

Het Platform kreeg eveneens de opdracht de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg dichter bij elkaar te brengen. Deze bijkomende taak werd op 26 juli 2013 aan het Platform toevertrouwd bij wijziging van de Koninklijke Besluiten van 10 juli 1990 en 8 juli 2003 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten:

“Binnen het overleg van ieder samenwerkingsverband komen onder andere de middelengerelateerde stoornissen en verslavingsproblemen aan bod. Hiertoe faciliteert het samenwerkingsverband de samenwerking en het overleg tussen de zorgvoorzieningen binnen de geestelijke gezondheidszorg en de relevante zorgvoorzieningen voor personen met een middelengerelateerde stoornis en/of verslavingsproblematiek.”[1]

Daarnaast, en overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 15 december 2016, werden de opdrachten van de organisatie ODB-CTB die in 2011 ontbonden werd, toevertrouwd aan het Overlegplatform. De opdrachten zijn specifiek gerelateerd aan verslavingszorg :

 

12.  “Een strategie die zowel legale als illegale drugs viseert;

 • Rekening houden met de huidige en toekomstige sociologische realiteit en met de grootstedelijke context, bijvoorbeeld wat betreft de vormen van druggebruik, de producten of de verschillende type gebruikers;
 • Gegevens verzamelen binnen het Platform met behulp van andere gegevensbronnen betreffende druggebruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Betreffende het huidige aanbod, het kadaster dat hiervan werd opgesteld;
 • De federaties van de betrokken sectoren betrekken met respect voor ieders opdracht;
 • Rekening houden met de verschillende bevoegdheden en de verschillende beleidsniveaus binnen dit domein met als doel deze voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op elkaar af te stemmen en te coördineren; rekening houden met de verplichtingen en de akkoorden die werden gesloten op Belgisch en Europees niveau (T.D.I.-sub-focal point EMCDDA);
 • De hierboven vermelde opdrachten integreren met de opdrachten van de federale zorgcoördinator middelengebruik van het Platform. 

In 2019 kreeg het Platform nieuwe opdrachten toevertrouwd.
In het licht van het Brusselse Gezondheidsplan werd aan het Platform gevraagd om nog sterker te focussen op twee belangrijke thema’s:

 • de stigmatisering van geestelijke gezondheid bij het grote publiek en,
 • de toegankelijkheid van kwaliteitsvolle informatie over geestelijke gezondheid voor de 4 doelgroepen, met name de gebruikers, de naasten, de professionals en het grote publiek.

Daarvoor zal het Platform :

 • een algemene website ontwikkelen die voor iedereen toegankelijk is,
 • tijdschriften uitgeven over alle aspecten van geestelijke gezondheid en,
 • een telefonische informatielijn rond geestelijke gezondheid voorzien, bestemd voor gebruikers en naasten.
 • Daarnaast zal het Platform een Cel Vrijwilligers op het getouw zetten om zijn leden en partners binnen het netwerk via infosessies te informeren over vrijwilligerswerk.
 • Het Platform organiseert bijeenkomsten in geïnteresseerde instellingen met als doel de patiënten te informeren over het bestaan van de Cel en haar werking.
 • Het vrijwilligersaanbod in kaart brengen en toetsen aan de behoeften van gebruikers en gewezen gebruikers van de geestelijke gezondheidszorg.
 • Gebruikers en gewezen gebruikers met interesse voor vrijwilligerswerk in de geestelijke gezondheidszorg verwelkomen en wegwijs maken.

[1] Artikel 8ter wijzigt de Koninklijke Besluiten van 10 juli 1990 en 8 juli 2003 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten.