Rechten van de patient

De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt (M.B. 26 september 2002) bepaalt de volgende rechten voor alle personen die gezondheidszorg ontvangen:

 • het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening;
 • het recht op vrije keuze van de zorgverlener;
 • het recht op informatie over je gezondheidstoestand;
 • het recht op vrije en geïnformeerde toestemming voorafgaand aan elke interventie door de zorgverlener, met inbegrip van de mogelijkheid om toestemming te weigeren;
 • het recht om te beschikken over een zorgvuldig bijgehouden en veilig opgeslagen patiëntendossier;
 • het recht op inzage en kopie van dit dossier;
 • het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
 • het recht op het neerleggen van een klacht bij een bevoegde ombudsdienst;
 • het recht op pijnbehandeling.

Voor een beter begrip van deze rechten, raadpleeg :

 • de website van de ombudsdienst van het Platform:
  Je vindt er alle rechten uitgelegd, alsook video's die ze verduidelijken;
 • de brochure Patiëntenrechten :
  Je kunt deze downloaden of afdrukken.
  Als je papieren exemplaren wenst te ontvangen, kan je een e-mail sturen naar het adres achteraan in de brochure;
 • de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid:
  Je vindt er alle wettelijke informatie, alsook de rechtstreekse contactgegevens van de FOD Volksgezondheid.