Bij wie kan ik terecht als mijn kind of tiener hulp nodig heeft? Hier vind je verschillende verenigingen en zorgvoorzieningen die je kunnen helpen.

Kinderen en jongeren

Nieuw geestelijke gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid goedgekeurd.

Daarin wordt de basis gelegd van een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid dat uitgaat van de noden van kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische problemen en hun omgeving. 

De Gids bouwt voort op het kader en de ervaringen van de gids voor jongvolwassenen en volwassenen, met als kernbegrippen:

 • desinstitutionalisering,
 • inclusie,
 • decategorisatie,
 • intensifiëring
 • consolidatie

Er wordt rekening gehouden met de specificiteit van de doelgroep van 0 tot 18-jarigen.

Specifieke aandacht gaat uit naar jongeren in de leeftijdsgroep 16 tot 23 jaar, doorgaans aangeduid als de " transitieleeftijd ".

Het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren gaat uit van een globale en geïntegreerde aanpak van alle zorgcomponenten.

Hierbij wordt rekening gehouden met de beleidsinitiatieven die reeds in de gemeenschappen en gewesten zijn genomen en de betreffende regelgeving.  In Vlaanderen zal er rekening worden gehouden met het ‘Integrale Jeugdhulp’-decreet van 12 juli 2013.

Het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren focust prioritair op kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun omgeving.

 

Naast hun natuurlijke leefomgeving (ouders, familie, andere opvoedingsfiguren, vrienden, …) houdt het beleid rekening met het belang van samenwerking en afstemming met alle partners binnen de geestelijke gezondheidszorg:

 • privépraktijken :
  psychologen, psychiaters, enz.
 • het aanbod dat zich richt naar de leeftijdsgroep volwassenen, zoals jongvolwassenen, ouders van kinderen en jongeren,
 • partners uit andere sectoren:
  onderwijs, sport, kinderopvang, eerstelijnsgeneeskunde, (gerechtelijk) jongerenwelzijn, werkgelegenheid, gezondheidspromotie.

Alle zorgverleningsvormen moeten op elkaar worden afgestemd zodat complementariteit en continuïteit mogelijk wordt en overlappingen worden vermeden. Er moet een functioneel model worden ontwikkeld dat

 • enerzijds een omschrijving van de noodzakelijke programma’s die in een werkingsgebied moeten worden georganiseerd omvat en dat
 • anderzijds het belang van intersectorale samenwerking via netwerking centraal stelt.

De werkingsgebieden van de netwerken vallen samen met de territoriale grenzen van de provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het geheel van deze werkingsgebieden omvat het volledige Belgische grondgebied.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en binnen het kader van het nieuwe beleid, werd Bru-Stars, het Brussels netwerk geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren opgericht in juli 2015. Dit netwerk verenigt alle (Nederlandstalige, Franstalige en twee- en meertalige) partners in Brussel.