Vertegenwoordiging

RAAD VAN BESTUUR VAN HET PLATFORM

Het Platform heeft zijn raad van bestuur op 1 juli 2020 vernieuwd voor een periode van drie jaar.

Zo werden er twee effectieve zetels voorbehouden voor vertegenwoordigers van gebruikers en twee effectieve zetels voor vertegenwoordigers van naasten.

Er werd een bureau verkozen binnen de raad van bes­tuur. Dit bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter, een afgevaardigd bestuurder, een penningmeester en een adjunct-penningmeester, een Franstalige secre­taris en een Nederlandstalige secretaris, en tot slot een vertegenwoordiger van gebruikers en naasten.
 

Getuigenis
“Op 8 september 2020 had ik het genoegen deel te nemen aan mijn eerste raad van bestuur. In meer dan één opzicht vormt dit een mijlpaal in mijn leven als gebruiker van de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben me bewust van de uitdagingen die deze stap met zich kunnen meebrengen, in die zin dat het me aanzet tot bewustmaking binnen het Platform. Ik bevind me nog in de verkennende fase wat de RvB betreft. Ik zal ook nog wat meer tijd en ervaring nodig hebben om een actievere en concretere rol te kunnen spelen voor de goede werking van de groep. De psychiatrie en haar onzekerheden zijn aspecten die me in zeer sterke mate hebben gevormd, dus is dit een echte erkenning van mijn “hindernissenparcours”. Op die manier wil ik blijk geven van alles wat de psychiatrische gemeenschap in dit land me heeft gegeven op het gebied van opbouw en herstel op lange termijn.”
Chantal Vanherreweghen


RNC

Het Regionaal Netwerkcomité (RNC) heeft in november 2017 zijn nieuwe samenstelling goedgekeurd. In navolging van het Platform erkent ook het RNC Interface als de officiële mandataris voor de vertegenwoordigers van de gebruikers en naasten. Zo werden er twee effectieve zetels voorbehouden voor de gebruikers en twee effectieve zetels voor de naasten.

Op vraag van Interface zetelen die vertegenwoordigers ook in naam van Interface. Zo kunnen de mandatarissen indien nodig vervangen worden wanneer zij langdurig afwezig zouden zijn.

De vergaderingen van het comité vinden maandelijks plaats. Deze vergaderingen worden steeds voorbereid in de werkgroep Interface en nadien nabesproken.


Comités van de lokale antennes

Het Brussels Gewest beschikt over vier antennes: Rézone, Norwest, Brussel-Oost en Hermes+.

Interface heeft de vertegenwoordigers van gebruikers en naasten gemachtigd om in de comités van de lokale antennes te zetelen. Er moet een sterke band zijn tussen de lokale zones en de werkgroep Interface. Zo wordt gezorgd voor samenhang en kunnen de specifieke eigenschappen van de lokale actoren in acht worden genomen.

De antennes denken samen met de coördinatie van Interface na over manieren om beter te kunnen peilen naar de meningen van gebruikers en naasten.