Algemene oriëntatie van de coördinatie Verslavingszorg

 

In de Gemeenschappelijke Algemene Beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (legislatuur 2019/2024) staat “Eén van de drie Brusselaars leeft onder de armoededrempel. Het blijft daarom een prioriteit van de Regering om wonen, werken en zorg toegankelijk te maken voor iedereen, zonder onderscheid.”

De strijd tegen armoede en sociale ongelijkheid is ook een transversale doelstelling van deze beleidsverklaring, die gebaseerd is op een analyse van het effect van de geplande hervormingen op de determinanten van armoede en gezondheid.

Tegelijkertijd ondersteunt de tweede pijler van het Brussels gezondheidsplan de noodzaak om na te denken over de zorgtrajecten van patiënten door de voorkeur te geven aan "transversaliteit, coördinatie tussen actoren en de integratie van de patiënt in zijn of haar gezondheid, met behoud van de keuzevrijheid van de patiënt. Iedereen moet een passend antwoord op zijn behoeften kunnen vinden, zonder onderbreking van de continuïteit van de zorg en zonder dat financiële middelen dubbel worden gebruikt.

Het Brussels Platform voor Geestelijke Gezondheid heeft ook bijkomende opdrachten gekregen op het gebied van Verslavingszorg, door de wijziging, op 26/07/2013, van de Koninklijke Besluiten van 10 juli 1990 en 8 juli 2003 tot vaststelling van de erkenningsnormen van toepassing op de verenigingen van psychiatrische instellingen en diensten, en bestaande uit de volgende aanpassing: 

"Binnen het overleg van elke organisatie wordt onder meer rekening gehouden met druggerelateerde stoornissen en verslavingsproblemen. Daartoe vergemakkelijkt de organisatie de samenwerking en het overleg tussen instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en zorginstellingen die relevant zijn voor mensen met drugs- en/of verslavingsgerelateerde aandoeningen.

Bovendien werd het Brussels Platform voor Geestelijke Gezondheid volgens het jaarlijks Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het laatste daterend van 15 december 2016, belast met de opdrachten van het vroegere CTB-ODB, dat in 2011 werd opgeheven.

Namelijk om een strategie te ontwikkelen die zowel op legale als illegale drugs is gericht;

 • rekening houden met de actuele en toekomstige sociologische realiteit, alsook met de grootstedelijke context, bijvoorbeeld voor wat betreft soorten gebruik, middelen of categorieën van gebruikers;
 • het verzamelen van gegevens over het druggebruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnen het Platform en uit andere gegevensbronnen;
 • de inventaris van het huidige aanbod;
 • betrekken van de betrokken federaties en sectoren, met respect voor ieders missie
 • rekening houden met de verschillende bevoegdheden en politieke bevoegdheidsniveaus op dit vlak, en de behoefte deze in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te harmoniseren en te coördineren. Eveneens rekening houden met de verplichtingen en akkoorden die op Belgisch en binnen het Europees kader zijn gesloten (T.D.I. sub-focal point EWDD);
 • de integratie van bovengenoemde opdrachten in de opdrachten van de federale coördinator verslavingszorg binnen het Platform.

 

Ten slotte handelt het platform in overeenstemming met het "Globaal en geïntegreerd drugsbeleid voor België" zoals bepaald in de "Gemeenschappelijke Verklaring van de Interministeriële Conferentie Drugs" van 25 januari 2010. Het draagt bij tot de verbetering van de kwaliteit van de socio-sanitaire begeleidingswijzen voor personen met een problematiek die verband houdt met middelenmisbruik, met name via een toekomstgerichte reflectie die in overleg met de actoren op het terrein wordt uitgevoerd.

Vanuit die optiek voert de coördinatie Verslavingszorg van het Brussels platform voor geestelijke gezondheid via haar dagelijkse werkzaamheden een transversale, globale, geïntegreerde en regionale reflectie uit en streeft zij ernaar :

 • door middel van overleg de coördinatie tussen de verschillende actoren in het Brussels Gewest te bevorderen, ter ondersteuning van een zorgnetwerk waarin elk type dienstverlening beantwoordt aan de diversiteit van de profielen van de hulpbehoevenden,
 • door middel van overleg de zorgtrajecten van patiënten te verbeteren door de overgang van het ene type instelling naar het andere te vergemakkelijken volgens de beginselen van evenredig universalisme en toegankelijkheid,
 • een doeltreffende en concrete samenwerking tussen de actoren in het veld te ondersteunen door de ontwikkeling van innoverende projecten,
 • de afstemming van het zorg-, risicobeperkings- en preventiebeleid op de demografische en sociale ontwikkelingen in het Brussels Gewest te ondersteunen,
 • de kennis van de epidemiologische situatie inzake verslaving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren ;

Daartoe verricht de coördinatie diverse activiteiten,

 • faciliteren van diverse thematische werkgroepen (ad-hocgroepen die worden opgericht om specifieke kwesties te behandelen en die vervolgens worden ontbonden).
 • faciliteren van intervisies,
 • methodologische ondersteuning voor de incubatie van concrete innovatieve projecten,
 • opstellen van aanbevelingen,
 • het verzamelen en analyseren van gegevens in verband met druggebruik, als regionaal sub-focal point, waarbij wordt samengewerkt met Sciensano (Belgisch focal point van het EWDD),
 • de ontwikkeling van doeltreffende instrumenten en methodologieën voor gegevensverzameling,
 • sociale en gezondheidsmonitoring op het gebied van verslaving in de Brusselse regio,
 • bijdragen aan extern overleg,
 • bijdragen aan onderzoek, plannen, rapporten,
 • voorlichting over verslaving door middel van rapporten, studiedagen en conferenties,
 • technische, methodologische en adviserende ondersteuning op het gebied van verslaving in Brussel,

 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Barbara Pauchet, coördinatie Verslavingszorg op 02/289 09 63 of per e-mail b.p@pfcsm-opgg.be